Fabryczny katalog części zamiennych 3com Officeconnect Remote 530

Fabryczny katalog części zamiennych 3Com OfficeConnect Remote 530 to narzędzie oferujące dostęp do dokładnych informacji na temat części zamiennych wymaganych do naprawy i konserwacji produktu. Katalog ten zawiera szczegółowe informacje na temat części, takich jak nazwa, nr części, część alternatywna, opis, cena, ilość i czas dostawy. Katalog części zamiennych 3Com OfficeConnect Remote 530 jest dostępny online i można go uzyskać bezpośrednio od 3Com lub poprzez zatwierdzonych partnerów. Katalog części zamiennych jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie produktu 3Com OfficeConnect Remote 530. Użytkownicy mogą skorzystać z katalogu, aby wybrać odpowiednie części zamienniki i zamówić je bezpośrednio.

Ostatnia aktualizacja: Fabryczny katalog części zamiennych 3com Officeconnect Remote 530

Etsy provides a direct connection between buyers and sellers around the world. When you use Etsy’s services (we’ll refer to Etsy. com, Pattern by Etsy, our mobile apps, and other services as our “Services”), you are responsible for complying with this policy, regardless of your location.

This policy is a part of our Terms of Use. By using any of our Services, you agree to this policy and our Terms of Use.

As a global company based in the US with operations in other countries, Etsy must comply with economic sanctions and trade restrictions, including, but not limited to, those implemented by the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury. This means that Etsy or anyone using our Services cannot take part in transactions that involve designated people, places, or items that originate from certain places, as determined by agencies like OFAC, in addition to trade restrictions imposed by related laws and regulations.

This policy applies to anyone that uses our Services, regardless of their location. It is up to you to familiarize yourself with these restrictions.

For example, these restrictions generally prohibit, but are not limited to, transactions involving:

 1. Certain geographic areas, such as Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, and the Donetsk People’s Republic (“DNR”) and Luhansk People’s Republic (“LNR”) regions of Ukraine, or any individual or entity operating or residing in those places;
 2. Individuals or entities identified on sanctions lists such as OFAC’s Specially Designated Nationals (“SDN”) List or Foreign Sanctions Evaders (“FSE”) List;
 3. Nationals of Cuba, regardless of location, unless citizenship or permanent residency outside of Cuba has been established; and
 4. Items originating from areas including Cuba, North Korea, Iran, or Crimea, with the exception of informational materials such as publications, films, posters, phonograph records, photographs, tapes, compact disks, and certain artworks.
 5. Any goods, services, or technology from DNR and LNR with the exception of qualifying informational materials, and agricultural commodities such as food for humans, seeds for food crops, or fertilizers.
 6. The importation into the U. S. of the following products of Russian origin: fish, seafood, non-industrial diamonds, and any other product as may be determined from time to time by the U. Secretary of Commerce.
 7. The exportation from the U. S., or by a U. person, of luxury goods, and other items as may be determined by the U. Secretary of Commerce, to any person located in Russia or Belarus. A list and description of ‘luxury goods’ can be found in Supplement No. 5 to Part 746 under the Federal Register.
 8. Items originating outside of the U. that are subject to the U. Tariff Act or related Acts concerning prohibiting the use of forced labor.

In order to protect our community and marketplace, Etsy takes steps to ensure compliance with sanctions programs. For example, Etsy prohibits members from using their accounts while in certain geographic locations. If we have reason to believe you are operating your account from a sanctioned location, such as any of the places listed above, or are otherwise in violation of any economic sanction or trade restriction, we may suspend or terminate your use of our Services. Members are generally not permitted to list, buy, or sell items that originate from sanctioned areas. This includes items that pre-date sanctions, since we have no way to verify when they were actually removed from the restricted location. Etsy reserves the right to request that sellers provide additional information, disclose an item's country of origin in a listing, or take other steps to meet compliance obligations. We may disable listings or cancel transactions that present a risk of violating this policy.

In addition to complying with OFAC and applicable local laws, Etsy members should be aware that other countries may have their own trade restrictions and that certain items may not be allowed for export or import under international laws. You should consult the laws of any jurisdiction when a transaction involves international parties.

Finally, Etsy members should be aware that third-party payment processors, such as PayPal, may independently monitor transactions for sanctions compliance and may block transactions as part of their own compliance programs. Etsy has no authority or control over the independent decision-making of these providers.

The economic sanctions and trade restrictions that apply to your use of the Services are subject to change, so members should check sanctions resources regularly. For legal advice, please consult a qualified professional.

Resources:US Department of the Treasury; Bureau of Industry and Security at the US Department of Commerce; US Department of State; European Commission

Last updated on Mar 18, 2022

Przedmiotem aukcji jest fabryczny katalog części

KSIĄŻKA KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZYCZEPA D50

PRZYCZEPA DO STAR JELCZ I INNE

JĘZYK: Polski ( PL)

ILOŚĆ STRON: 50 STRON

ROK WYDANIA: 1982

NAKŁAD: 3000 egz

STAN: 8 / 10

WYDAWCA: ZAKŁAD MECHANICZNY WZSR "SCH" OPOLE

FABRYCZNY KATALOG CZĘŚCI WYDANY TYLKO DLA SERWISÓW NAPRAWCZYCH

BARDZO NISKI NAKŁAD

BARDZO DUZO DOKLADNYCH RYSUNKOW TECHNICZNYCH

TECHNIKI ROZBIERANIA

IDEALNIE RORYSOWANE WSZYSTKIE CZESCI

!!! RARYTAS BARDZO NISKI NAKŁAD

TYLKO JEDNA SZTUKA!!! Likwidacja Kolekcji:(!!!

Orginalny katalog czesci jak na zdjeciu nie zadna kserowka itp

Świetna propozycja dla uzytkownika, fana i pasjonata marki oraz kolekcjonera

STARANIE ZABEZPIECZAMY PRZESYŁKĘ!!!

Wystawiane przedmioty pochodzą z mojej prywatnej kolekcji.

Wysyłane ksiazki są bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem.

KATALOG CZESCI MOZE ZAWIERAC PIECZATKI BIBLIOTEK ZAKLADOWYCH LUB ZAKLADÓW NAPRAWCZYCH

NIE ZARABIAMY NA KOSZTACH WYSYŁKI!!

kontakt: motoinstrukcje @ gmail. com

......................................

AGCO PARTS BOOKS TO GO™

Nasza mobilna aplikacja z katalogiem części oferuje następujące funkcje:

 • Dostępna na platformę Android, jak i Apple iOS (system iOS 6 lub nowsza wersja) w 40 krajach
 • Dostępna w 14 różnych językach
 • Łatwe do odnajdywania informacje udostępnione za pośrednictwem list części lub funkcji wyszukiwania
 • Interaktywne schematy z możliwością powiększania, kadrowania oraz wyświetlania legend
 • Wysyłanie list części pod wybrany adres e-mail
 • Dostęp offline
 • Zawiera wszystkie modele

Ponadto, jeżeli Twój dealer zintegrował z aplikacją swój system biznesowy dealera, można:

 • Sprawdzać dostępność części w magazynie dealera
 • Sprawdzać ceny detaliczne dealera
 • Dodawać części do koszyka i wysyłać zamówienie bezpośrednio do dealera
 • Już dzisiaj pobierz aplikację na twoje urządzenie marki Apple za pośrednictwem sklepu iTunes lub na urządzenie z systemem Android za pośrednictwem sklepu Google Play Store, a następnie skontaktuj się z dealerem marki Fendt, aby uzyskać osobiste informacje logowania.

  Fabryczny katalog części zamiennych 3com Officeconnect Remote 530

  Bezpośredni link do pobrania Fabryczny katalog części zamiennych 3com Officeconnect Remote 530

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Fabryczny katalog części zamiennych 3com Officeconnect Remote 530