Informacje dotyczące konserwacji Cafe Cep9030

Konserwacja Cafe Cep9030 jest niezwykle ważna, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z zasadami użytkowanie. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje konserwacji, aby upewnić się, że Cafe Cep9030 jest odpowiednio czyszczone i konserwowane. Czyszczenie powinno być wykonywane często, a konserwacja powinna być wykonywana co najmniej raz w roku. Przy konserwacji należy używać specjalnych środków czyszczących i konserwujących do konserwacji Cafe Cep9030. Używając tych produktów, można zapewnić, że Cafe Cep9030 zostanie zachowane w dobrym stanie przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące konserwacji Cafe Cep9030

Szanujemy Twoją prywatność
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach.
Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies.

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego zawiera następujące rubryki:”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonanie karty;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) mapa w skali 1:10 000;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. ”;

2) po § 12 dodaje się § 12a i § 12b w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego zawiera następujące rubryki:

1) lokalizacja;

2) położenie fizycznogeograficzne;

3) cechy akwenu;

4) cechy strefy nadbrzeżnej;

5) klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna stanowiska;

6) opis obszaru stanowiska;

7) warunki eksploracji;

8) zagrożenia;

9) wnioski konserwatorskie;

10) aktualna ochrona;

11) wykonanie karty;

12) weryfikacja konserwatorska;

13) zbiory i numer inwentarza;

14) mapa w skali 1:10 000;

15) historia badań stanowiska;

16) dokumentacja;

17) literatura;

18) inne dane.

2. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego podwodnego śródlądowego określa załącznik nr 5a do rozporządzenia.

§ 12b. Karta ewidencyjna zabytku archeologicznego podwodnego morskiego zawiera następujące rubryki:

1) lokalizacja;

2) położenie fizycznogeograficzne;

3) cechy akwenu;

4) cechy strefy nadbrzeżnej;

5) klasyfikacja funkcjonalno-kulturowo-chronologiczna stanowiska;

6) opis obszaru stanowiska;

7) warunki eksploracji;

8) zagrożenia;

9) wnioski konserwatorskie;

10) aktualna ochrona;

11) wykonanie karty;

12) weryfikacja konserwatorska;

13) zbiory i numer inwentarza;

14) dostępna mapa nawigacyjna;

15) historia badań stanowiska;

16) dokumentacja;

17) literatura;

18) inne dane. Wzór karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego podwodnego morskiego określa załącznik nr 5b do rozporządzenia. ”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wojewódzki konserwator zabytków sporządza nową kartę ewidencyjną zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Pierwotną kartę ewidencyjną zabytku pozostawia się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, łącząc ją trwale z nową kartą ewidencyjną zabytku.

3. Generalny Konserwator Zabytków włącza nową kartę ewidencyjną zabytku do krajowej ewidencji zabytków po otrzymaniu tej karty od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. ”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. O zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem. Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym lub ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej takiego zabytku, o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej takiego zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty dokonuje się w drodze obwieszczenia umieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku, o włączeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z wojewódzkiej ewidencji zabytków.

5. O włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków albo sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia niezwłocznie także właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków albo włączenia nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.

6. Przed włączeniem karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji zabytków wojewódzki konserwator zabytków występuje do właściciela zabytku o wyrażenie pisemnej zgody na włączenie karty ewidencyjnej tego zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

7. Do zawiadomienia o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, o którym mowa w ust. 1 i 5, lub o sporządzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty ewidencyjnej zabytku albo nowej karty ewidencyjnej zabytku. ”;

5) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym;

8) historia, opis i wartości;”,

b) dodaje się pkt 9–11 w brzmieniu:

„9) stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji;

10) wykonanie karty;

11) zatwierdzenie karty. ”;

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków do gminnej ewidencji zabytków po zweryfikowaniu, że dane zawarte w karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne z danymi zawartymi odpowiednio w decyzji o wpisie zabytku do rejestru lub w karcie ewidencyjnej zabytku. W przypadku zabytku nieruchomego innego niż zabytki określone w ust. 1 wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową tego zabytku do gminnej ewidencji zabytków po osiągnięciu porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków co do zasadności ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków oraz najpilniejszych postulatów konserwatorskich. ”;

7) po § 18 dodaje się § 18a–18c w brzmieniu:

„§ 18a. W przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza nową kartę adresową zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Pierwotną kartę adresową zabytku pozostawia się w gminnej ewidencji zabytków, łącząc ją trwale z nową kartą adresową zabytku.

§ 18b. O zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, która przestała być zabytkiem. Zawiadomienia o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku będącego historycznym układem urbanistycznym lub ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, lub nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej takiego zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej takiego zabytku z gminnej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty dokonuje się w drodze obwieszczenia umieszczonego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków. Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.

§ 18c. Dokumenty dotyczące zabytku uzasadniające treść w karcie adresowej zabytku rubryki „czas powstania” oraz rubryki „historia, opis i wartość” gromadzi się w sposób zapewniający ich kompletność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem. ”;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 5a i 5b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

( ilość produktów: 109)

Wszystkie najlepsze marki środków czystości do ekspresów i młynków.

Tu znajdziesz środki czystości do ekspresów i młynków najbardziej cenionych producentów. Ekspres czy młynek to duży wydatek, dlatego by jak najdłużej zachować żywotność ekspresu do kawy oraz młynka trzeba stosować do ich czyszczenia wyłącznie sprawdzone środki, producentów uznanych przez profesjonalistów. Wielu producentów ekspresów produkuje także środki czystości oraz filtry, które warto stosować ze względu na łatwość użytkowania oraz pewność, że ich rodzaj oraz skład jest odpowiedni do naszego ekspresu. Środki czystości oferowanych przez nas marek posiadają także odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa dotyczące kontaktu z żywnością. I dlatego wyłącznie tego rodzaju środki do czyszczenia ekspresu należy wybierać. Kawa zaparzana w ekspresie, który czyścimy środkami np. takich producentów jak Jura, Puly czy Urnex będzie smakowała tak jak w pierwszych dniach po zakupie. Stosowanie środków czystości, filtrów oraz środków odkamieniających marek zalecanych przez producentów daje również gwarancję, że w przypadku czyszczenia ekspresu automatycznego, wszystkie działania konserwacyjne, o których potrzebie wykonania komunikuje nam urządzenie, będą przeprowadzone zawsze właściwie i z zachowaniem idealnych proporcji, zgodnych z instrukcją obsługi ekspresu.

Informacje dotyczące konserwacji Cafe Cep9030

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące konserwacji Cafe Cep9030

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące konserwacji Cafe Cep9030