Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt

Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 BT to wygodne i intuicyjne narzędzie szkoleniowe, które umożliwia łatwe i szybkie przyswajanie nowych informacji. Zawiera on podstawowe informacje na temat funkcji i obsługi urządzenia oraz szereg wskazówek i instrukcji, które pomogą użytkownikom zoptymalizować jego wykorzystanie. Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 BT posiada bogatą ilość informacji na temat konfiguracji i ustawień sterownika, a także wszystkich jego możliwości, w tym programowania, połączenia sieciowe, wsparcia dla sieci bezprzewodowej itp. Dzięki tej publikacji użytkownicy będą mogli uzyskać pełne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje im produkt, w celu uzyskania optymalnych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt

JĘZYK POLSKI

76

Wprowadzenie

Słowo wstępne

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Zachęcamy do przeczytania niniejszego podręcznika w

celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i nabycia

umiejętności pełnej jego obsługi.

Życzymy Państwu miłego użytkowania.

O Podręczniku Użytkownika

Niniejszy podręcznik stanowi element zestawu radio-

odbiornika samochodowego AR 4020 (zwanego dalej

urządzeniem); zawiera informacje na temat przeznaczenia

urządzenia, bezpieczeństwa użytkowania, podłączenia i

obsługi.

Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym

miejscu. Każda osoba obsługująca urządzenie lub usuwa-

jąca usterki, powinna go przeczytać.

Podręcznik należy zachować na przyszłość i przekazać go

kolejnemu właścicielowi.

Prawa autorskie

Niniejsza dokumentacja chroniona jest prawem autorskim.

Powielanie tekstu i ilustracji, w części bądź całości, dozwo-

lone jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane, instrukcje monta-

żu i obsługi zawarte w niniejszym podręczniku użytkowni-

ka, są aktualne w chwili druku i zawierają naszą najlepszą

wiedzę opartą na najświeższych doświadczeniach i

wynikach badań.

Nie można żądać roszczeń w oparciu o informacje, ilustra-

cje i opisy zawarte w tym podręczniku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody

powstałe na skutek niestosowania się do informacji

zawartych w podręczniku, użytku niezgodnego z prze-

znaczeniem produktu, niewłaściwego przeprowadzania

napraw, dokonywania nieautoryzowanych modyfikacji lub

używania nieautoryzowanych części zamiennych.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie o poziomie zagrożenia wskazuje na sytu-

ację bezpośredniego zagrożenia.

Sytuacja taka może spowodować śmierć lub poważne

uszkodze-nie ciała w przypadku jej nieuniknięcia.

Aby uniknąć zagrożenia śmiercią lub poważnym

uszkodzeniem ciała, należy przestrzegać instrukcji

podanych w ostrzeżeniu.

UWAGA

Ostrzeżenie o poziomie zagrożenia wskazuje na możli-

wość uszkodzenia własności.

Nieuniknięcie takiej sytuacji może spowodować wystą-

pienie szkód.

Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia szkód, należy

przestrzegać instrukcji podanych w ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA

Informacje dodatkowe, ułatwiające obsługę urządze-

nia.

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do:

odbioru stacji radiowych na częstotliwościach FM lub

AM.

odtwarzania płyt Audio CD.

odtwarzania plików MP3 i WMA z płyt CD, urządzeń

pamięci przenośnej USB lub kart pamięci SD/MMC.

odtwarzania dźwięku z zewnętrznych urządzeń audio.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku innego rodza-

ju.

Zagrożenie wynikające z nieprawidłowego użytkowania!

Urządzenie, w przypadku nieprawidłowego użytkowania

lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, może

spowodować zagrożenie.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniej-

szym podręczniku.

Nie można domagać się roszczeń z powodu szkód powsta-

łych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Użytkownik przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzial-

ność.

Bezpieczeństwo

Rozdział ten zawiera ważne informacje dotyczące bezpie-

czeństwa podczas używania urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Nieodpowiednie używanie może spowodować szkody na

osobach i przedmiotach.

Podstawowe środki ostrożności

Aby obsługa urządzenia była bezpieczna, należy stosować

następujące środki ostrożności:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie

posiada widocznych uszkodzeń. Nie używać urządze-

nia, które jest uszkodzone lub uległo upadkowi.

Uszkodzone kable lub złącza powinna wymienić upo-

ważniona osoba lub punkt serwisowy.

JĘZYK POLSKI

96

Wprowadzenie

Słowo wstępne

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Zachęcamy do przeczytania niniejszego podręcznika w

celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i nabycia

umiejętności pełnej jego obsługi.

Życzymy Państwu miłego użytkowania.

O Podręczniku Użytkownika

Niniejszy podręcznik stanowi element zestawu radiood-

biornika samochodowego AR 4021 BT (zwanego dalej

urządzeniem); zawiera informacje na temat przeznaczenia

urządzenia, bezpieczeństwa użytkowania, podłączenia i

obsługi.

Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym

miejscu. Każda osoba obsługująca urządzenie lub usuwa-

jąca usterki, powinna go przeczytać.

Podręcznik należy zachować na przyszłość i przekazać go

kolejnemu właścicielowi.

Prawa autorskie

Niniejsza dokumentacja chroniona jest prawem autorskim.

Powielanie tekstu i ilustracji, w części bądź całości, dozwo-

lone jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane, instrukcje monta-

żu i obsługi zawarte w niniejszym podręczniku użytkowni-

ka, są aktualne w chwili druku i zawierają naszą najlepszą

wiedzę opartą na najświeższych doświadczeniach i

wynikach badań.

Nie można żądać roszczeń w oparciu o informacje, ilustra-

cje i opisy zawarte w tym podręczniku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody

powstałe na skutek niestosowania się do informacji

zawartych w podręczniku, użytku niezgodnego z prze-

znaczeniem produktu, niewłaściwego przeprowadzania

napraw, dokonywania nieautoryzowanych modyfikacji lub

używania nieautoryzowanych części zamiennych.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie o poziomie zagrożenia wskazuje na sytu-

ację bezpośredniego zagrożenia.

Sytuacja taka może spowodować śmierć lub poważne

uszkodze-nie ciała w przypadku jej nieuniknięcia.

Aby uniknąć zagrożenia śmiercią lub poważnym

uszkodzeniem ciała, należy przestrzegać instrukcji

podanych w ostrzeżeniu.

UWAGA

Ostrzeżenie o poziomie zagrożenia wskazuje na możli-

wość uszkodzenia własności.

Nieuniknięcie takiej sytuacji może spowodować wystą-

pienie szkód.

Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia szkód, należy

przestrzegać instrukcji podanych w ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA

Informacje dodatkowe, ułatwiające obsługę urządze-

nia.

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do:

odbioru stacji radiowych na częstotliwościach FM lub

AM.

odtwarzania płyt Audio CD.

odtwarzania plików MP3 i WMA z płyt CD, urządzeń

pamięci przenośnej USB lub kart pamięci SD/MMC.

odtwarzania dźwięku z zewnętrznych urządzeń audio.

odtwarzanie muzyki poprzez profil Bluetooth A2DP

telefonowanie poprzez Bluetoot

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku innego rodza-

ju.

Zagrożenie wynikające z nieprawidłowego użytkowania!

Urządzenie, w przypadku nieprawidłowego użytkowania

lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, może

spowodować zagrożenie.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniej-

szym podręczniku.

Nie można domagać się roszczeń z powodu szkód powsta-

łych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Użytkownik przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzial-

ność.

Bezpieczeństwo

Rozdział ten zawiera ważne informacje dotyczące bezpie-

czeństwa podczas używania urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Nieodpowiednie używanie może spowodować szkody na

osobach i przedmiotach.

Podstawowe środki ostrożności

Aby obsługa urządzenia była bezpieczna, należy stosować

następujące środki ostrożności:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie

posiada widocznych uszkodzeń. Nie używać urządze-

nia, które jest uszkodzone lub uległo upadkowi.

Problem

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Przyłącze 4 złącza

ISO A (stały plus)

Pamięć stacji

jest nieprawidłowo

nie działa.

podłączone.

Port USB jest prze-

znaczony wyłącznie

dla odpowiednich

nośników USB. Nie

Nośnik USB

wszystkie nośniki są

zgodne ze standar-

dami. Prawdopo-

dobnie podłączono

niestandardowy

nośnik USB.

Urządzenie nie

czyta karty.

Karta pamię-

ci SD/MMC

Nie można

Funkcja Bluetooth

dokonać

jest wyłączona na

połączenia

telefonie komórko-

za pomocą

wym.

Bluetooth.

Dane techniczne

Ogólne

Zasilanie

Pobór mocy

Zakres temperatury roboczej

Wilgotność (bez kondensacji)

Wymiary (Dł. x Sz. x Wys. )

Waga

Maks. moc wyjściowa

Kontrola dźwięku

- Niskie tony (przy 100 Hz)

- Wysokie tony (przy 10 kHz)

Radio

Zakres częstotliwości FM:

Czułość (FM)

IF (FM)

Rozdzielenie kanałów

Zakres częstotliwości (AM)

IF (AM)

Czułość (AM)

Odtwarzacz CD

Sprawdzić okablowa-

S/N R

nie. Postępować zgod-

nie ze wskazówkami

Odpowiedź częstotliwości

zawartymi w rozdziale

„Podłączanie".

Wymogi formatów MP3/WMA

Podłączyć standar-

Stopień kompresji

dowy nośnik USB.

Częstotliwość próbkowania

Sprawdzić, czy media

posiadają format

WARUNKI GWARANCJI

FAT32.

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od

daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie

14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą

gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia

Sprawdzić kartę. Wło-

powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów

żyć ją stroną z tekstem

lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając

skierowaną do góry.

wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając

całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie

wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyj-

Uruchomić funkcję

ną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym

Bluetooth na telefonie

opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia

komórkowym.

przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opako-

wania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas

transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzia-

nych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobo-

wiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny

koszt.

12 V =

15 A (maks. )

Gwarancja nie obejmuje:

+5... +40 °C

• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń

5 - 90%

181 x 163 x 52 mm

• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił ze-

1, 33 kg

4 x 40 W (PMPO)

• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia

±10 dB

• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,

• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaści-

87, 5 - 108 MHz

10 µV

10, 7 MHz

>25 dB

• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o

522 - 1620 kHz

450 kHz

• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nie-

36 dBu

JĘZYK POLSKI

sprzętu i wywołanych nimi wad,

wnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,

zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,

elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda

zasilania,

akumulatorów,

wego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania,

przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania

plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstruk-

cyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby

niepowołane,

ile są one zgodne z podanymi przez producenta,

istotny wpływ na wartość lub działanie tego urządze-

nia.

111

> 55 dB

> 50 dB

40 Hz - 18 kHz

16 - 320 kBit/s

44, 1 kHz

Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt