Podręcznik użytkownika Beko Fsa21300

Podręcznik użytkownika Beko FSA21300 to oficjalna instrukcja techniczna dotycząca produktu. Zawiera ona wszystkie informacje potrzebne do instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Przedstawia ona szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa pracy z urządzeniem, jego działania, części zamienne i regulacji. Podręcznik użytkownika Beko FSA21300 jest szczególnie przydatny dla osób, które chcą wiedzieć, jak stosować bezpiecznie i skutecznie urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Beko Fsa21300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO FSA21300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO FSA21300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO FSA21300

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO FSA21300 (1296 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO FSA21300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] W urzdzeniu tym zastosowano gaz R 600a, przyjazny rodowisku naturalnemu ale latwopalny. Podczas transportu i ustawianie zamra arki nale y uwa a, aby nie uszkodzi jej systemu chlodniczego. Jeli system chlodniczy ulegnie uszkodzeniu i ulatnia si z niego gaz, nale y trzyma zamra ark z dala od ródel ognia i przez jaki czas przewietrzy pomieszczenie. UWAGA - W celu przypieszenia procesu rozmra ania zamra arki nie nale y u ywa adnych urzdze mechanicznych ani innych rodków poza zalecanymi przez jej producenta. [... ] Po uplywie czasu niezbdnego do zamro enia wie ej ywnoci przycisk termostatu nale y ustawi w pozycji rodkowej ( ólta lampka zganie). C Zalecamy sprawdzenie tej temperatury termometrem aby upewni si, e temperatura w komorach przechowywania utrzymywana jest na Nie nale y wklada ywnoci do zamra arki zaraz po jej wlczeniu. Zamro onej ywnoci nic si nie stanie, jeli awaria taka trwa nie dlu ej ni 19 godzin. Jeli awaria trwa dlu ej, nale y sprawdzi ywno i albo zje j od razu, albo zagotowa i ponownie zamrozi. Po przyciniciu przycisku szybkiego zamra ania (1) zapali si lampka pomaraczowa (3) i zacznie cigle dziala spr arka, nawet jeli przycisk temperatury jest w pozycji STOPPED [=ZATRZYMANY] (0). Aby wylczy te funkcj nale y ponownie przycisn przycisk szybkiego zamra ania, a pomaraczowa lampka zganie. Zamra arka slu y do dlugoterminowego przechowywania mro onek spo ywczych kupionych w sklepie, a tak e mo na jej u y do zamra ania i przechowywania ywnoci wie ej. Wskazówki przechowywania wie ej ywnoci zamro onej w domu znajduj si na wewntrznej powierzchni drzwiczek. Jeli awaria trwa dlu ej, nale y sprawdzi stan ywnoci i albo zje j natychmiast, albo zagotowa i ponownie zamrozi. Panel sterowania slu y do regulowania temperatury w zamra arce, wywietlania temperatury w zamra arce i wykonywania nastpujcych funkcji: 1 - Przycisk szybkiego zamra ania 2 - Przycisk nastawiania temperatury w zamra arce 3 - Lampka pomaraczowa - Wlczono szybkie zamra anie 4 - Lampka zielona - Wlczono zasilanie (napicie) 5 - Lampka czerwona - Alarm Wa na uwaga: Temperatury osigane wewntrz urzdzenia mog si ró ni zale nie od warunków jego u ytkowania, umiejscowienia, temperatury otoczenia, czstotliwoci otwierania drzwiczek oraz iloci przechowywanej ywnoci. W cigu 24 godzin pracy alarm z powodu przekroczenia temperatury (lampka czerwona) powinien si wylczy. Aby uzyska najlepsze rezultaty prosimy przestrzega nastpujcych instrukcji. Jako ywnoci zachowuje si najlepiej zamra ajc j na wskro najszybciej, jak to mo liwe. Przy zamra aniu wie ej ywnoci pokrtlo termostatu nale y ustawi w pozycji rodkowej. niewielkie iloci ywnoci do 0, 5 kg mo na zamra a bez nastawiania pokrtla regulacji temperatury. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odlczy zasilanie gniazdka elektrycznego i wyj z niego wtyczk przewodu zasilajcego. Do czyszczenia nie wolno stosowa adnych ostrych narzdzi ani szorstkich substancji, mydla, domowych rodków czystoci, detergentów, ani wosku do polerowania. Wntrze nale y czyci ciereczk zamoczon i wy t w roztworze jednej ly eczki do herbaty sody oczyszczonej w 0, 5 litra wody, a nastpnie wytrze do sucha. Jeli zamra arka ma by nieu ywana przez dlu szy okres czasu, nale y j wylczy i calkowicie opró ni z ywnoci, oczyci i pozostawi z uchylonymi drzwiczkami. Raz do roku nale y odkurzaczem usun kurz, który zbiera si na spr arce umieszczonej z tylu zamra arki. ] Prosimy nie zaniedba adnego z tych sprawdze, poniewa jeli serwis nie wykryje awarii, zostanie pobrana oplata. Odglos musowania, bulgotania lub warkotu wydaje przeplyw czynnika chlodniczego w rurach. Kiedy termostat zalcza lub wylcza silnik daje si slysze odglos kliknicia. Odglos kliknicia mo e pojawi si, gdy - pracuje system automatycznego rozmra ania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO FSA21300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO FSA21300.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO DIN 5833. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO DIN 5833 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO DIN 5833

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO DIN 5833 QUICK GUIDE (566 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO DIN 5833

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Zmywarka Instrukcja ObslugiDrodzy Klienci, Prosimy uwanie przeczyta t instrukcj przed zainstalowaniem i uruchomieniem zmywarki. Zastosowanie si do poniszych zalece zagwarantuje optymalne zuycie energii, zapewni bezpieczestwo eksploatacji oraz uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodze. Instrukcj obslugi naley przechowywa w bezpiecznym miejscu, by mona z niej bylo korzysta w razie koniecznoci. Producent nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikle z niezastosowania si do zalece zawartych w niniejszej instrukcji.SPIS TRECI1 Poznaj swoj zmywarkWygld urzdzenia3 43 4 4 4 4 5 5 55 Jak czyci zmywark2 Zalecenia bezpieczestwaCzyszczenie filtrów Czyszczenie ramion rozpylaczy2020 21Przed instalacj Przed pierwszym uruchomieniem Bezpieczestwo dzieci Dane techniczne Codzienne uytkowanie Problemy W zmywarce nie powinny by zmywane6 Rozwizywanie problemów: 22Co robi, jeli zmywarka nie dziala 22 Rezultaty zmywania s niezadowalajce 22 Serwis 283 Wskazówki montauZalecenia bezpieczestwa przy instalacji Instalowanie zmywarki Przylczenie wody Przylczenie wa zasilania wod Spuszczanie wody Zasilanie elektryczne Odzysk starego urzdzenia i Opakowania66 6 6 7 8 8 84 Uytkowanie zmywarkiNapelnianie zmywarki sol 9 Przy pierwszym uruchomieniu: 10 Napelnianie dozownika rodka nablyszczajcego 11 Napelnianie dozownika detergentu 11 rodki myjce 12 Wielofunkcyjne rodki myjce 13 Ladowanie zmywarki 13 Kosz dolny Sugestie co do ladowania zmywarki 14 Kosz górny sugestie co do ladowania zmywarki 17 Ustawianie wysokoci przy pustym koszu 1891. [... ] Nasyp rodek myjcy w proszku do komory nr 2 dozownika z odchylan pokrywk w sposób przedstawiony na rysunku i nastpnie zamknij pokryw. Nie uywaj rodków myjcych w tabletkach do krótkich programów, poniewa ich zdolno rozpuszczania zmienia si w zalenoci od temperatury i czasu.1014W programach z myciem wstpnym i wysok temperatur, do których mona stosowa rodki myjce w tabletkach, sprawd, czy pokrywa komory dozownika jest dobrze zamknita. Stosowanie rodków myjcych w proszku w nadmiarze moe spowodowa, e rodek nie ulegnie calkowitemu rozpuszczeniu i zarysuje szklane powierzchnie naczy.12 PLWielofunkcyjne rodki myjceNajlepsze efekty mycia w zmywarce uzyskuje si stosujc osobno rodki myjce, pluczce oraz sól do zmikczania wody.naczyniach. Jeeli zrezygnujesz ze stosowania wielofunkcyjnych rodków myjcych: Upewnij si, e dozowniki soli i rodka pluczcego s pelne. Ustaw najwyszy stopie twardoci wody i wykonaj pelen cykl mycia bez wsadu naczy. Po zakoczeniu mycia bez wsadu signij po instrukcj obslugi i wyreguluj poziom twardoci wody odpowiednio do parametrów podawanych przez dostawc wody. W zalenoci od modelu, wskanik soli i/lub wskanik rodka pluczcego znowu zaczn dziala, jeeli wczeniej zostaly wylczone.Nowe produkty typu "Wielofunkcyjny rodek myjcy" moe dziala jako sól do zmikczania wody i/lub rodek pluczcy w polczeniu ze rodkiem myjcym. Niektóre rodzaje tych rodków myjcych mog równie zawiera specjalne rodki chemiczne sluce do ochrony powierzchni szklanych i stalowych. Wielofunkcyjne rodki myjce spotykane powszechnie na rynku: 2 w 1: Zawieraj rodek myjcy, pluczcy lub sól do zmikczania wody 3 w 1: Zawieraj rodek myjcy, pluczcy i sól do zmikczania wody 4 w 1: Zawieraj rodek chronicy powierzchnie szklane oraz rodek myjcy, pluczcy i sól do zmikczania wody 5 w 1: Zawieraj rodek chronicy powierzchnie szklane i stalowe oraz rodek myjcy, pluczcy i sól do zmikczania wody Wielofunkcyjne rodki myjce daj zadowalajce efekty tylko w okrelonych warunkach zastosowania. W przypadku stosowania tych rodków naley przestrzega wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu produktu. Skontaktuj si z producentem rodka myjcego, jeeli po zakoczeniu programu myjcego naczynia s mokre i/lub zauwaysz plamy osadzajcego si kamienia, szczególnie na szklanychLadowanie zmywarkiWskazówki ogólne Przed zaladowaniem zmywarki naczyniami· Usu resztki jedzenia · Wszelkie pojemniki, takie jak· · · ·kubki, szklanki oraz garnki, wkladaj do zmywarki otworami do dolu (tak, aby nie zbierala si w nich woda) Naczy i sztuców nie mona uklada jednych na drugich Szklo nie powinno si styka Ramiona rozpylaczy musz porusza si swobodnie Wszelkie przedmioty due i bardzo brudne naley wloy do kosza dolnego.13 PL· Przedmioty male i lekkie mona · Przedmioty dlugie i wskiewloy do kosza górnego. umieszcza si w rodku koszy.Uwaga Ze wzgldu na zagroenie skaleczeniem noe i inne przybory o ostrych czubkach i krawdziach naley uklada poziomo w górnym koszu. Prosimy nie przeladowywa zmywarki oraz zwraca uwag na wskazówki dotyczce naczy nienadajcych si do zmywania w zmywarce. Tylko w ten sposób uzyska si optymalne rezultaty zmywania przy rozsdnym zuyciu energii.4 skladane przegrody podpierajce (w zalenoci od modelu) W dolnym koszu zmywarki s cztery oddzielne,, skladane przegrody podpierajce" sluce do powikszania przestrzeni, aby zmieci w dolnym koszu rondle i wiksze wazy. Mona albo zloy kad sekcj (1, 2, 3, 4) oddzielnie, albo wszystkie na raz, aby utworzy wiksz pust przestrze. Wystarczy przycisn rczne zaciski (A) i zloy je.Kosz dolny Sugestie co do ladowania zmywarkiUywaj kosza dolnego do mycia talerzy, waz, garnków itp.1017101514 PLRegulowany kosz na sztuce (w zalenoci od modelu) Regulowany kosz na sztuce mona podzieli na 3 czci zalenie od iloci sztuców i stopnia ich zabrudzenia. Pocignij maly kosz na sztuce w gór i wyjmij go z uchwytów (B). Uywaj wkladki do kosza (C) do sztuców, tak aby wszystkie przedmioty w koszu otaczal wystarczajcy strumie wody. Przedmioty dlugie, takie jak chochle, lyki kuchenne itp, ukladaj na pólce w koszu górnym.103015 PLWkladka do kosza z regulowanym nastawianiem dlugoci (w zalenoci od modelu) Wkladki tej mona take uywa w koszu dolnym do szklanek i sztuców/ przyborów o dlugich trzonkach. Jeli wkladka nie jest potrzebna, zló pólk w gór pod pokazanym ktem (A). Nacinij cal wkladk w gór (B) Umie wkladk w pozycji wyprostowanej (C) Nacinij wkladk w dól i zamknij j w jej miejscu przy pomocy uchwytu (D). Aby ustawi wysoko, nacinij pólk do góry i rozló j w pozycji (G). ] Gdy program si zakoczy, sprawd, czy nie poluzowala si pokrywa dozownika. Resztki jedzenia pozostawaly na naczyniach zbyt dlugo - Oczy z grubszego brudu pod wod biec i co 2 dni uruchamiaj program zmywania wstpnego bez adnego detergentu. Zmywarka nie jest poprawnie uziemiona - Sprawd, czy zmywarka jest prawidlowo uziemiona. Elektryczno statyczna moe wyera dziury w metalu i powodowa nieodwracalne szkody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO DIN 5833

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO DIN 5833.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik użytkownika Beko Fsa21300

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Beko Fsa21300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Beko Fsa21300