Uwaga dotycząca konfiguracji Califone 8100 Series

Konfiguracja Califone 8100 Series wymaga uwagi. Należy upewnić się, że jest prawidłowo skonfigurowany, aby uzyskać pełne funkcjonalności. Konfiguracja obejmuje ustawienia, takie jak typy słuchawek, przepływ danych i właściwości słuchawek. Oprócz tego należy upewnić się, że wszystkie kable są dobrze podłączone, a wszystkie urządzenia są odpowiednio skonfigurowane. Powinno się również zapoznać z instrukcją obsługi i zapoznać się z funkcjami słuchawki, aby upewnić się, że są one odpowiednio skonfigurowane. Wszystkie te kroki są ważne, aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez Califone 8100 Series.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca konfiguracji Califone 8100 Series

Wdrażanie urządzenia z serii StorSimple 8000 w Azure Portal | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 24 min

Omówienie

Witamy w procesie wdrażania urządzenia Microsoft Azure StorSimple. Te samouczki wdrażania dotyczą urządzenia StorSimple 8000 Series z aktualizacją Update 3 lub nowszą. W tej serii samouczków uwzględniono listę kontrolną i wymagania wstępne dotyczące konfiguracji oraz szczegółowe opisy kroków konfiguracji dla urządzenia StorSimple.

Informacje podane w tych samouczkach mają zastosowanie po zapoznaniu się ze środkami ostrożności i dopiero wówczas, gdy urządzenie StorSimple zostało rozpakowane i zamontowane w stojaku oraz podłączono do niego kable. Jeśli nadal trzeba wykonać te zadania, należy rozpocząć od sprawdzenia środków ostrożności. Wykonaj instrukcje dotyczące rozpakowania określonego urządzenia, zamontowania go w stojaku oraz podłączania do niego kabli.

 • Rozpakowywanie, montowanie w stojaku i podłączanie kabli do urządzenia 8100
 • Rozpakowywanie, montowanie w stojaku i podłączanie kabli do urządzenia 8600
 • Do ukończenia procesu instalacji i konfiguracji niezbędne są uprawnienia administratora. Przed rozpoczęciem warto przejrzeć listę kontrolną dotyczącą konfiguracji. Proces wdrażania i konfiguracji może potrwać pewien czas.

  Kroki wdrażania

  Wykonaj wymagane kroki, aby skonfigurować urządzenie StorSimple i połączyć je z usługą Menedżer urządzeń StorSimple. Oprócz kroków wymaganych istnieją również opcjonalne kroki i procedury, które być może trzeba będzie wykonać podczas wdrażania. W szczegółowych instrukcjach dotyczących wdrażania wskazano, w którym momencie należy wykonać poszczególne kroki opcjonalne.

  KrokOpis
  WYMAGANIA WSTĘPNETe czynności muszą zostać wykonane w ramach przygotowań do przyszłego wdrożenia. Lista kontrolna konfiguracji wdrożeniaTa lista kontrolna umożliwia zbieranie i rejestrowanie informacji przed wdrożeniem i w jego trakcie. Wymagania wstępne dotyczące wdrożeniaSłużą do sprawdzania, czy środowisko jest gotowe do przeprowadzenia wdrożenia. WDROŻENIE KROK PO KROKUTe kroki są wymagane do wdrożenia urządzenia StorSimple w środowisku produkcyjnym. Krok 1. Tworzenie nowej usługiSkonfiguruj magazyn i zarządzanie chmurą dla danego urządzenia StorSimple. Pomiń ten krok, jeśli masz istniejącą usługę dla innych urządzeń StorSimple. Krok 2. Pobieranie klucza rejestracji usługiUżyj tego klucza, aby zarejestrować & urządzenie StorSimple w usłudze zarządzania. Krok 3. Konfigurowanie i rejestrowanie urządzenia za pomocą Windows PowerShell dla usługi StorSimpleAby ukończyć instalację za pomocą usługi zarządzania, połącz urządzenie z siecią i zarejestruj je przy użyciu platformy Azure. Krok 4. Ukończenie minimalnej konfiguracji
  urządzenia Najlepsze rozwiązanie: aktualizowanie urządzenia StorSimple
  Skorzystaj z usługi zarządzania, aby skonfigurować urządzenie i umożliwić przechowywanie w nim danych. Krok 5. Tworzenie kontenera woluminówUtwórz kontener, aby umożliwić inicjowanie obsługi woluminów. Kontener woluminów obejmuje ustawienia konta magazynu, przepustowości i szyfrowania wszystkich woluminów, które zawiera. Krok 6. Tworzenie woluminuAprowizuj woluminy magazynu na urządzeniu StorSimple dla swoich serwerów. Krok 7. Instalowanie, inicjowanie i formatowanie woluminu
  Opcjonalnie: Konfigurowanie wielościegowego wyjścia (MPIO)
  Połącz serwery z magazynem iSCSI udostępnianym przez urządzenie. Możesz opcjonalnie skonfigurować wielościeżkowe wejście/wyjście, aby upewnić się, że serwery tolerują błędy linków, sieci i interfejsu. Krok 8. Tworzenie kopii zapasowejSkonfiguruj zasady tworzenia kopii zapasowej, aby chronić dane. INNE PROCEDURYTe procedury mogą okazać się potrzebne podczas wdrażania rozwiązania. Konfigurowanie nowego konta magazynu dla usługiŁączenie z konsolą szeregową urządzenia przy użyciu programu PuTTYPobieranie nazwy IQN hosta systemu Windows ServerRęczne tworzenie kopii zapasowej

  Lista kontrolna dotycząca konfiguracji wdrożenia

  Przed wdrożeniem urządzenia należy zebrać informacje w celu skonfigurowania oprogramowania na urządzeniu StorSimple. Wcześniejsze przygotowanie niektórych z tych informacji usprawnia proces wdrażania urządzenia StorSimple w środowisku użytkownika. Ta lista kontrolna umożliwia notowanie niezbędnych szczegółów konfiguracji podczas wdrażania urządzenia.

 • Pobieranie listy kontrolnej dotyczącej konfiguracji wdrożenia urządzenia StorSimple
 • Wymagania wstępne dotyczące wdrożenia

  Poniższe sekcje zawierają opis wymagań wstępnych dotyczących konfiguracji usługi Menedżer urządzeń StorSimple oraz urządzenia StorSimple.

  Usługa Menedżer urządzeń StorSimple

  Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

 • Masz konto Microsoft z poświadczeniami dostępu.
 • Masz konto magazynu platformy Microsoft Azure z poświadczeniami dostępu.
 • Subskrypcja platformy Microsoft Azure dla usługi Menedżer urządzeń StorSimple została włączona. Subskrypcję należy zakupić w ramach umowy Enterprise Agreement.
 • Masz dostęp do oprogramowania służącego do emulacji terminala, takiego jak PuTTY.
 • Urządzenie w centrum danych

  Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie zostało całkowicie rozpakowane i zamontowane w stojaku oraz podłączono wszystkie kable umożliwiające dostęp do zasilania, sieci i dostęp szeregowy, zgodnie z opisem w części

  Sieć w centrum danych

 • Porty w zaporze centrum danych zostały otwarte w celu zezwolenia na ruch związany z interfejsem iSCSI i chmurą, zgodnie z opisem w temacie Networking requirements for your StorSimple device (Wymagania dotyczące pracy w sieci dla urządzenia StorSimple).
 • Wdrożenie krok po kroku

  Poniższe instrukcje krok po kroku dotyczą wdrażania urządzenia StorSimple w centrum danych.

  Krok 1. Tworzenie nowej usługi

  Usługa Menedżer urządzeń StorSimple umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami StorSimple. Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć wystąpienie usługi Menedżer urządzeń StorSimple.

  Aby utworzyć nową usługę

  1. Użyj poświadczeń konta Microsoft, aby zalogować się do witryny Azure Portal.

  2. W witrynie Azure Portal kliknij pozycję Utwórz zasób, a następnie w witrynie Marketplace kliknij pozycję Zobacz wszystko.

   Wyszukaj pozycję Urządzenie fizyczne StorSimple. Wybierz i kliknij pozycję Seria urządzeń fizycznych StorSimple, a następnie kliknij pozycję Utwórz. Możesz również w witrynie Azure Portal kliknąć znak +, a następnie w obszarze Magazyn kliknąć pozycję Seria urządzeń fizycznych StorSimple. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-new-service/createssdevman11. png" alt="Tworzenie Menedżer urządzeń StorSimple 2" data-linktype="relative-path"/>

  3. W bloku Menedżer urządzeń StorSimple wykonaj następujące kroki:

  4. Podaj unikatową nazwę zasobu dla swojej usługi. Jest to przyjazna nazwa, która może służyć do identyfikowania usługi. Nazwa może zawierać od 2 do 50 znaków, które mogą być literami, cyframi i łącznikami. Nazwa musi zaczynać i kończyć się literą lub cyfrą.

  5. Wybierz opcję Subskrypcja z listy rozwijanej. Subskrypcja jest połączona z kontem rozliczeniowym. To pole nie jest widoczne, jeśli istnieje tylko jedna subskrypcja.

  6. W obszarze Grupa zasobów wybierz opcję użycia istniejącej grupy lub utworzenia nowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy zasobów na platformie Azure.

  7. Wypełnij pole Lokalizacja dla usługi. Ogólnie rzecz biorąc, wybierz lokalizację najbliżej regionu geograficznego, w którym chcesz wdrożyć urządzenie. Weź także pod uwagę następujące kwestie:

  8. Jeśli masz istniejące obciążenia na platformie Azure, które również zamierzasz wdrożyć na urządzeniu StorSimple, użyj tego centrum danych.
  9. Usługi Menedżer urządzeń StorSimple i Azure Storage mogą działać w dwóch różnych lokalizacjach. W takim przypadku należy utworzyć konta usługi Menedżer urządzeń StorSimple i usługi Azure Storage oddzielnie. Aby utworzyć konto usługi Azure Storage, przejdź do usługi Azure Storage w witrynie Azure Portal i postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Tworzenie konta usługi Azure Storage. Po utworzeniu konta dodaj je do usługi Menedżer urządzeń StorSimple, wykonując czynności w temacie Configure a new storage account for the service (Konfigurowanie nowego konta magazynu dla usługi).
  10. Wybierz opcję Utwórz nowe konto magazynu, aby automatycznie utworzyć konto magazynu w usłudze. Podaj nazwę tego konta magazynu. Jeśli potrzebujesz danych w innej lokalizacji, usuń zaznaczenie tego pola.

  11. Zaznacz pole Przypnij do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz szybko łączyć się z tą usługą na pulpicie nawigacyjnym.

  12. Kliknij pozycję Utwórz, aby utworzyć usługę Menedżer urządzeń StorSimple. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-new-service/createssdevman2. png" alt="Tworzenie usługi StorSimple Menedżer urządzeń 3" data-linktype="relative-path"/>

  Tworzenie usługi potrwa kilka minut. Po pomyślnym utworzeniu usługi zostanie wyświetlone powiadomienie i zostanie otwarty blok nowej usługi. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-new-service/createssdevman5. png" alt="Tworzenie usługi StorSimple Menedżer urządzeń 4" data-linktype="relative-path"/>

  Ważne

  Jeśli nie włączono automatycznego tworzenia konta magazynu przy użyciu usługi, po pomyślnym utworzeniu usługi musisz utworzyć co najmniej jedno konto magazynu. To konto magazynu jest używane podczas tworzenia kontenera woluminów.

 • Jeśli nie utworzono automatycznie konta magazynu, przejdź do kroku Konfigurowanie nowego konta magazynu dla usługi w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 • Jeśli włączono automatyczne tworzenie konta magazynu, przejdź do części Krok 2. Pobieranie klucza rejestracji usługi.
 • Krok 2. Pobieranie klucza rejestracji usługi

  Po skonfigurowaniu i uruchomieniu usługi Menedżer urządzeń StorSimple musisz pobrać klucz rejestracji usługi. Ten klucz służy do rejestrowania urządzenia StorSimple i łączenia go z usługą.

  Wykonaj poniższe czynności w witrynie Azure Portal.

  Aby pobrać klucz rejestracji usługi StorSimple

 • W bloku Menedżer urządzeń StorSimple kliknij utworzoną usługę. Spowoduje to otwarcie nowego bloku z prawej strony. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-get-service-registration-key/createssdevman5. png" alt="Blok Menedżer urządzeń StorSimple" data-linktype="relative-path"/>

 • Przejdź do pozycji Klucze zarządzania>. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-get-service-registration-key/getregkey2. png" alt="Blok Klucze zarządzania" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku, który zostanie otwarty, kliknij ikonę kopiowania, aby skopiować klucz rejestracji usługi i zapisać go do użycia później.

  Uwaga

  Klucz rejestracji usługi służy do rejestrowania wszystkich urządzeń, które należy zarejestrować w usłudze Menedżer urządzeń StorSimple.

  Krok 3. Konfigurowanie i rejestrowanie urządzenia za pomocą programu Windows PowerShell dla urządzenia StorSimple

  Użyj programu Windows PowerShell dla urządzenia StorSimple do przeprowadzenia konfiguracji początkowej urządzenia StorSimple, jak opisano w poniższej procedurze. Do wykonania tego kroku niezbędne jest użycie oprogramowania do emulacji terminala. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część Łączenie z konsolą szeregową urządzenia przy użyciu programu PuTTY.

  Konfigurowanie i rejestrowanie urządzenia

 • Przejdź do interfejsu programu Windows PowerShell na konsoli szeregowej urządzenia StorSimple. Instrukcje można znaleźć w temacie Nawiązywanie połączenia z konsolą szeregową urządzenia przy użyciu programu PuTTY. Pamiętaj, aby dokładnie wykonać procedurę, w przeciwnym wypadku nie uzyskasz dostępu do konsoli.

 • W otwartej sesji naciśnij raz klawisz Enter, aby wyświetlić wiersz polecenia.

 • Zostanie wyświetlony monit o wybranie języka dla danego urządzenia. Wybierz język, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • W przedstawionym menu konsoli szeregowej wybierz opcję 1: Zaloguj z pełnymi uprawnieniami dostępu.Wykonaj kroki 5–12, aby skonfigurować minimalne wymagane ustawienia sieciowe urządzenia. Te kroki konfiguracji należy wykonać na aktywnym kontrolerze urządzenia. Menu konsoli szeregowej wskazuje stan kontrolera w komunikacie transparentu. Jeśli nie masz połączenia z aktywnym kontrolerem, zakończ połączenie, a następnie nawiąż połączenie z aktywnym kontrolerem.

 • W wierszu polecenia wpisz hasło. Domyślne hasło urządzenia to Password1.

 • Wpisz następujące polecenie: Invoke-HcsSetupWizard.

 • Zostanie uruchomiony Kreator instalacji, który ułatwi konfigurowanie ustawień sieciowych urządzenia. Wprowadź następujące informacje:

 • Adres IP dla interfejsu sieciowego protokołu DATA 0
 • Maska podsieci
 • Brama
 • Adres IP podstawowego serwera DNS
 • Poniżej przedstawiono przykładowe dane wyjściowe.

   ---------------------------------------------------------------Microsoft Azure StorSimple Appliance Model 8100Name: 8100-SHX0991003G44MTSoftware Version: 6. 3. 9600. 17759Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.You are connected to Controller0 - Active---------------------------------------------------------------Your device needs to be registered with the Microsoft Azure StorSimple Manager service. Please run 'Invoke-HcsSetupWizard' to set up your device.Controller0>Invoke-HcsSetupWizardWhich IP address family would you like to configure on interface Data0?[4] IPv4 [6] IPv6 [B] Both (Default is "4"): 4Data0 IPv4 address:10. 111. 00Data0 IPv4 subnet: 255. 255. 252. 0Data0 IPv4 gateway: 10. 11IPv4 primary DNS server [10. 222. 118. 154]:10. 111

  W powyższym przykładzie danych wyjściowych system weryfikuje ustawienia sieciowe po każdym kroku procesu.

  Być może trzeba będzie poczekać kilka minut, aż ustawienia maski podsieci i serwera DNS zostaną zastosowane. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Check the network connectivity to Data 0” (Sprawdź łączność sieciową z protokołem Data 0), sprawdź połączenie z siecią fizyczną w interfejsie sieciowym protokołu DATA 0 na aktywnym kontrolerze.

 • Opcjonalnie skonfiguruj serwer proxy sieci Web. Konfiguracja serwera proxy sieci Web jest opcjonalna, jednak warto wiedzieć, że w przypadku korzystania z serwera proxy sieci Web można go skonfigurować tylko w tym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie serwera proxy sieci Web dla urządzenia.

 • Skonfiguruj podstawowy serwer NTP dla urządzenia. Serwery NTP są wymagane, ponieważ urządzenie musi synchronizować czas do celów uwierzytelniania dostawców usługi w chmurze. Upewnij się, że sieć zezwala na ruch NTP z centrum danych do Internetu. Jeśli nie jest to możliwe, określ wewnętrzny serwer NTP.

  Poniżej pokazano przykładowe dane wyjściowe.

   Would you like to configure a web proxy?[Y] Yes [N] No (Default is "N"):NPrimary NTP server [time. windows. com]:time. com
 • Ze względów bezpieczeństwa hasło administratora urządzenia wygasa po pierwszej sesji i należy je teraz zmienić. Po wyświetleniu monitu podaj hasło administratora urządzenia. Prawidłowe hasło administratora urządzenia musi zawierać od 8 do 15 znaków. Hasło musi zawierać trzy z wymienionych elementów: małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

   The device administrator password must be between 8 and 15 characters. The password must contain a combination of uppercase letters, lowercase letters, numbers and special characters.Administrator Password:********Confirm Administrator Password:********
 • W ostatnim kroku Kreatora instalacji wykonywana jest rejestracja urządzenia w usłudze Menedżer urządzeń StorSimple. Do tego celu potrzebny jest klucz rejestracji usługi uzyskany w kroku 2. Po podaniu klucza rejestracji konieczne może być zaczekanie 2-3 minut, zanim urządzenie zostanie zarejestrowane.

  Możesz nacisnąć klawisze Ctrl + C i zakończyć działanie Kreatora instalacji w dowolnym momencie. Jeżeli wprowadzono wszystkie ustawienia sieciowe (adres IP dla protokołu Data 0, maskę podsieci i bramę), wpisy zostaną zachowane.

   The service registration key is available in the StorSimple Manager service.Enter service registration key:**************************************Device registration is in progress. Please wait.
 • Po zarejestrowaniu urządzenia zostanie wyświetlony klucz szyfrowania danych usługi. Skopiuj ten klucz i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Ten klucz będzie wymagany razem z kluczem rejestracji usługi w celu rejestracji dodatkowych urządzeń w usłudze Menedżer urządzeń StorSimple. Więcej informacji na temat tego klucza znajduje się w temacie Zabezpieczenia usługi StorSimple. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-and-register-device-u2/step3pssetup1. png" alt="Rejestrowanie urządzenia StorSimple 7" data-linktype="relative-path"/>

  Aby skopiować tekst z okna konsoli szeregowej, po prostu zaznacz tekst. Następnie możesz wkleić go do schowka lub w dowolnym edytorze tekstów. NIE używaj klawiszy Ctrl + C do kopiowania klucza szyfrowania danych usługi. Użycie klawiszy Ctrl + C spowoduje zakończenie działania Kreatora instalacji. W efekcie hasło administratora urządzenia nie zostanie zmienione, a na urządzeniu zostanie przywrócone hasło domyślne.

 • Zakończ działanie konsoli szeregowej.

 • Wróć do witryny Azure Portal i wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do usługi Menedżer urządzeń StorSimple.

 • Kliknij pozycję Urządzenia.

 • Na tabelarycznej liście urządzeń zweryfikuj, czy urządzenie pomyślnie nawiązało połączenie z usługą, sprawdzając jego stan. Urządzenie powinno mieć stan Gotowe do skonfigurowania. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-and-register-device-u2/step3pssetup2. png" alt="Strona Urządzenia StorSimple" data-linktype="relative-path"/>

  Być może trzeba będzie poczekać kilka minut na zmianę stanu urządzenia na Gotowe do skonfigurowania.

  Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na tej liście, musisz sprawdzić, czy sieć zapory została skonfigurowana zgodnie z opisem wymagań sieciowych dotyczących urządzenia StorSimple. Sprawdź, czy port 9354 jest otwarty dla komunikacji wychodzącej, ponieważ jest on używany przez usługę Service Bus do komunikacji między usługą i urządzeniem w usłudze Menedżer urządzeń StorSimple.

  Krok 4. Przeprowadzenie minimalnej konfiguracji urządzenia

  Do przeprowadzenia minimalnej konfiguracji urządzenia StorSimple konieczne jest:

 • Podaj przyjazną nazwę dla urządzenia.
 • Ustaw strefę czasową urządzenia.
 • Przypisanie stałych adresów IP do obu kontrolerów.
 • Aby przeprowadzić minimalną konfigurację urządzenia, wykonaj poniższe kroki w witrynie Azure Portal.

  Wykonywanie minimalnej konfiguracji urządzenia StorSimple

  Nie można zmienić nazwy urządzenia po zakończeniu minimalnej konfiguracji urządzenia.

 • Z tabelarycznej listy urządzeń w bloku Urządzenia wybierz i kliknij swoje urządzenie. Urządzenie jest w stanie Gotowe do skonfigurowania. Zostanie otwarty blok Konfigurowanie urządzenia. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-complete-minimum-device-setup-u2/step4minconfig1. png" alt="Interfejsy sieciowe minimalnej konfiguracji urządzenia StorSimple" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Konfigurowanie urządzenia:

 • Określ przyjazną nazwę dla urządzenia. Domyślna nazwa urządzenia odzwierciedla takie informacje, jak model urządzenia i numer seryjny. Do celów zarządzania urządzeniem można przypisać przyjazną nazwę o długości maksymalnie 64 znaków.

 • Ustaw strefę czasową na podstawie lokalizacji geograficznej, w której jest wdrażane urządzenie. Wszystkie zaplanowane operacje urządzenia są wykonywane w ramach tej strefy czasowej.

 • W obszarze ustawień interfejsu DATA 0:

 • Interfejs sieciowy DATA 0 jest pokazywany jako włączony z ustawieniami sieciowymi (adres IP, podsieć, brama) skonfigurowanymi za pośrednictwem kreatora konfiguracji. Interfejs DATA 0 jest także automatycznie włączony dla chmury i interfejsu iSCSI.

 • Podaj stałe adresy IP dla kontrolera 0 i 1. Stałe adresy IP kontrolera muszą być wolnymi adresami IP w obrębie podsieci dostępnej za pośrednictwem adresu IP urządzenia. Jeśli interfejs DATA 0 został skonfigurowany do obsługi protokołu IPv4, stałe adresy IP muszą być podawane w formacie IPv4. Jeśli podano prefiks podczas konfiguracji protokołu IPv6, stałe adresy IP są wypełniane automatycznie w tych polach. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-complete-minimum-device-setup-u2/step4minconfig2. png" alt="Minimalna konfiguracja urządzeń StorSimple — interfejsy sieciowe 2" data-linktype="relative-path"/>

  Stałe adresy IP kontrolera są używane do obsługi aktualizacji urządzenia i odzyskiwania pamięci. W związku z tym stałe adresy IP muszą być routowalne i mieć możliwość łączenia z Internetem. Możesz sprawdzić, czy stałe adresy IP kontrolera są routowalne, używając polecenia cmdlet Test-HcsmConnection. W poniższym przykładzie przedstawiono stałe adresy IP kontrolera, które są kierowane do Internetu i mogą uzyskać dostęp do serwerów usługi Microsoft Update. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-complete-minimum-device-setup-u2/step4minconfig3. png" alt="Polecenie Test-HcsmConnection pokazujące rutowalne adresy IP" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij przycisk OK. Rozpocznie się konfigurowanie urządzenia. Po zakończeniu konfiguracji urządzenia zostanie wyświetlone powiadomienie. Stan urządzenia w bloku Urządzenia zmieni się na Online. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-complete-minimum-device-setup-u2/step4minconfig4. png" alt="Minimalna konfiguracja urządzeń StorSimple — interfejsy sieciowe 3" data-linktype="relative-path"/>

  Po ukończeniu minimalnej konfiguracji urządzenia najlepszym rozwiązaniem jest wyszukanie i zastosowanie najnowszych aktualizacji.

  Krok 5. Tworzenie kontenera woluminów

  Kontener woluminów obejmuje ustawienia konta magazynu, przepustowości i szyfrowania wszystkich woluminów, które zawiera. Kontener woluminów należy utworzyć przed zainicjowaniem woluminów na urządzeniu StorSimple.

  Wykonaj poniższe czynności w witrynie Azure Portal, aby utworzyć kontener woluminów.

  Aby utworzyć kontener woluminów

 • Przejdź do usługi Menedżer urządzeń StorSimple i kliknij pozycję Urządzenia. Na tabelarycznej liście urządzeń wybierz i kliknij urządzenie. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-container/create-volume-container-01. png" alt="Blok kontenera woluminów" data-linktype="relative-path"/>

 • Na pulpicie nawigacyjnym urządzenia kliknij pozycję + Dodaj kontener woluminów

 • W bloku Dodawanie kontenera woluminów:

 • Urządzenie jest wybierane automatycznie.

 • Wprowadź wartość Nazwa kontenera woluminów. Nazwa musi składać się z 3–32 znaków. Nie można zmienić nazwy kontenera woluminów po jego utworzeniu.

 • Wybierz pozycję Włącz szyfrowanie magazynu w chmurze, aby włączyć szyfrowanie danych wysyłanych z urządzenia do chmury.

 • Wprowadź i potwierdź klucz szyfrowania magazynu w chmurze o długości od 8 do 32 znaków. Ten klucz jest używany przez urządzenie do uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych danych.

 • Wybierz wartość Konto magazynu do skojarzenia z tym kontenerem woluminów. Możesz wybrać istniejące konto magazynu lub domyślne konto generowane podczas tworzenia usługi. Możesz również użyć opcji Dodaj nowe, aby wybrać konto magazynu, które nie zostało połączone z tą subskrypcją usługi.

 • Wybierz pozycję Nieograniczona z listy rozwijanej Określ przepustowość, jeśli chcesz wykorzystać całą dostępną przepustowość.

  Jeśli masz informacje o użyciu przepustowości, możesz przydzielić przepustowość zgodnie z harmonogramem, określając wartość Wybierz szablon przepustowości. Aby zapoznać się z procedurą krok po kroku, przejdź do tematu dotyczącego dodawania szablonu przepustowości. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-container/create-volume-container-06-b. png" alt="Blok kontenera woluminów 3" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij pozycję Utwórz.

  Otrzymasz powiadomienie o pomyślnym utworzeniu kontenera woluminów. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-container/create-volume-container-08. png" alt="Powiadomienie o utworzeniu kontenera woluminów" data-linktype="relative-path"/>

  Nowo utworzony kontener woluminów znajduje się na liście kontenerów woluminów dla danego urządzenia. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-container/create-volume-container-09. png" alt="Blok dodawania kontenera woluminów" data-linktype="relative-path"/>

  Krok 6. Tworzenie woluminu

  Po utworzeniu kontenera woluminów możesz zainicjować obsługę woluminu magazynu w urządzeniu StorSimple dla serwerów. Wykonaj poniższe czynności w witrynie Azure Portal, aby utworzyć wolumin.

  Za pomocą usługi Menedżer urządzeń StorSimple można tworzyć woluminy inicjowane w pełni i elastycznie. Nie można jednak tworzyć woluminów inicjowanych częściowo.

  Aby utworzyć wolumin

 • Z tabelarycznej listy urządzeń w bloku Urządzenia wybierz swoje urządzenie. Kliknij pozycję + Dodaj wolumin. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-u2/create-volume-01. png" alt="Dodawanie nowego woluminu" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Dodawanie woluminu:

 • Pole Wybierz urządzenie jest wypełniane automatycznie przy użyciu danych bieżącego urządzenia.

 • Z listy rozwijanej wybierz kontener woluminów, do którego chcesz dodać wolumin.

 • Wpisz wartość pola Nazwa dla woluminu. Nie można zmienić nazwy woluminu po jego utworzeniu.

 • Z listy rozwijanej wybierz wartość Typ dla woluminu. W przypadku obciążeń, które wymagają lokalnych gwarancji, małych opóźnień i większej wydajności, wybierz wolumin typu Przypięty lokalnie. W przypadku wszystkich innych danych wybierz wolumin typu Warstwowy. Jeśli używasz tego woluminu na potrzeby danych archiwalnych, wybierz opcję Użyj tego woluminu w przypadku rzadziej używanych danych archiwalnych.

  Wolumin warstwowy jest alokowany elastycznie i można go szybko utworzyć. W przypadku woluminu warstwowego przeznaczonego na dane archiwalne wybranie opcji Użyj tego woluminu w przypadku rzadziej używanych danych archiwalnych spowoduje zmianę rozmiaru fragmentu deduplikacji dla woluminu na 512 KB. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, odpowiedni wolumin warstwowy użyje rozmiaru fragmentu wynoszącego 64 KB. Większy rozmiar fragmentu deduplikacji umożliwia urządzeniu usprawnienie transferu dużej ilości danych archiwalnych w chmurze.

  Wolumin przypięty lokalnie jest alokowany nieelastycznie i gwarantuje, że główne dane na woluminie pozostaną na urządzeniu lokalnym i nie zostaną przeniesione do chmury. W przypadku tworzenia woluminu przypiętego lokalnie urządzenie sprawdza dostępne miejsce w warstwach lokalnych, aby zaalokować żądaną ilość miejsca na woluminie. Operacja tworzenia woluminów przypiętych lokalnie może obejmować przenoszenie istniejących danych z urządzenia do chmury i czas tworzenia woluminu może być długi. Łączny czas zależy od rozmiaru alokowanego woluminu, dostępnej przepustowości sieci i danych na urządzeniu.

 • Określ alokowaną pojemność woluminu. Zanotuj wielkość pojemności dostępnej w oparciu o wybrany typ woluminu. Wybrany rozmiar woluminu nie może przekraczać wielkości dostępnego miejsca.

  Na urządzeniu 8100 można alokować woluminy przypięte lokalnie do 8, 5 TB lub woluminy warstwowe do 200 TB. Na większym urządzeniu 8600 można alokować woluminy przypięte lokalnie do 22, 5 TB lub woluminy warstwowe do 500 TB. Ponieważ lokalne miejsce na urządzeniu jest wymagane do obsługi zestawu roboczego woluminów warstwowych, tworzenie woluminów przypiętych lokalnie ma wpływ na miejsce dostępne do aprowizacji na woluminach warstwowych. Dlatego jeśli tworzysz wolumin przypięty lokalnie, miejsce dostępne na potrzeby tworzenia woluminów warstwowych zmniejsza się. Podobnie jeśli utworzysz wolumin warstwowy, miejsce dostępne na potrzeby tworzenia woluminów przypiętych lokalnie zmniejszy się.

  W przypadku alokowania woluminu przypiętego lokalnie o rozmiarze 8, 5 TB (maksymalny dozwolony rozmiar) na urządzeniu 8100 całe lokalne miejsce dostępne na urządzeniu zostanie wyczerpane. Od tego momentu nie można tworzyć woluminów warstwowych, ponieważ w urządzeniu nie ma już miejsca lokalnego do hostowania roboczego zestawu woluminu warstwowego. Istniejące woluminy warstwowe również wpływają na dostępne miejsce. Jeśli na przykład masz urządzenie 8100 z woluminami warstwowymi o wielkości około 106 TB, tylko 4 TB są dostępne dla woluminów przypiętych lokalnie.

 • W polu Połączone hosty kliknij strzałkę. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-u2/create-volume-02. png" alt="Połączone hosty" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Połączone hosty wybierz istniejący rekord ACR lub dodaj nowy rekord ACR, wykonując następujące kroki:

 • Wypełnij pole Nazwa dla rekordu ACR.
 • W obszarze Nazwa inicjatora iSCSI podaj kwalifikowaną nazwę iSCSI (IQN) hosta z systemem Windows. Jeśli nie masz nazwy IQN, przejdź do tematu Pobieranie nazwy IQN hosta z systemem Windows Server.
 • Kliknij pozycję Utwórz. Wolumin zostanie utworzony przy użyciu wybranych ustawień. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-volume-u2/create-volume-03. png" alt="Kliknij pozycję Utwórz" data-linktype="relative-path"/>

  Należy pamiętać, że wolumin, który został utworzony w tym miejscu, nie jest chroniony. Aby móc tworzyć zaplanowane kopie zapasowe, konieczne będzie utworzenie zasad tworzenia kopii zapasowych oraz powiązanie ich z tym woluminem.

  Krok 7. Instalowanie, inicjowanie i formatowanie woluminu

  Poniższe kroki wykonuje się na hoście systemu Windows Server.

 • W celu zapewnienia dużej dostępności rozwiązania StorSimple warto przed skonfigurowaniem usługi iSCSI skonfigurować wielościeżkowe wejście/wyjście (MPIO) na serwerach hosta (opcjonalnie). Dzięki skonfigurowaniu wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) na serwerach hosta można mieć pewność, że serwery tolerują błędy linków, sieci lub interfejsu.
 • Instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania usługi iSCSI i wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) na hoście systemu Windows Server można znaleźć w temacie Configure MPIO for your StorSimple device (Konfigurowanie wielościeżkowego wejścia/wyjścia dla urządzenia StorSimple). Informacje te dotyczą również kroków opisujących instalowanie, inicjowanie i formatowanie woluminów StorSimple.
 • Instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania usługi iSCSI i wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) na hoście systemu Linux można znaleźć w temacie Configure MPIO for your StorSimple Linux host (Konfigurowanie wielościeżkowego wejścia/wyjścia dla hosta z systemem Linux urządzenia StorSimple).
 • Jeśli nie chcesz konfigurować wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO), wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować, zainicjować i sformatować woluminy StorSimple na hoście systemu Windows Server.

  Aby zainstalować, zainicjować i sformatować wolumin

 • Uruchom inicjatora iSCSI firmy Microsoft.

 • W oknie Właściwości inicjatora iSCSI na karcie Odnajdowanie kliknij pozycję Odnajdź portal.

 • W oknie dialogowym Odnajdowanie portalu obiektu docelowego podaj adres IP interfejsu sieci iSCSI, a następnie kliknij przycisk OK.

 • W oknie Właściwości inicjatora iSCSI na karcie Obiekty docelowe zlokalizuj wartości Wykryte obiekty docelowe. Stan urządzenia powinien zostać wyświetlony jako Nieaktywne.

 • Wybierz urządzenie docelowe, a następnie kliknij pozycję Połącz. Po połączeniu urządzenia stan powinien zmienić się na Połączone. (Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z inicjatora iSCSI firmy Microsoft, zobacz artykuł Installing and Configuring Microsoft iSCSI Initiator [Instalowanie i konfigurowanie inicjatora iSCSI firmy Microsoft]).

 • Na hoście systemu Windows naciśnij klawisz z logo systemu Windows + X, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

 • W oknie dialogowym Uruchom wpisz Diskmgmt. msc. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie dyskami. W prawym okienku zostaną wyświetlone woluminy na hoście.

 • W oknie Zarządzanie dyskami zostaną wyświetlone zainstalowane woluminy (tak jak na poniższym rysunku). Kliknij prawym przyciskiem myszy odnaleziony wolumin (kliknij nazwę dysku), a następnie kliknij pozycję Online. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-mount-initialize-format-volume/step7initializeformatvolume. png" alt="Inicjowanie i formatowanie woluminu" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy wolumin (kliknij nazwę dysku), a następnie kliknij pozycję Inicjuj.

 • Aby sformatować prosty wolumin, wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz wolumin, kliknij go prawym przyciskiem myszy (kliknij prawy obszar), a następnie kliknij pozycję Nowy wolumin prosty.
 • W Kreatorze nowego woluminu prostego określ literę dysku i rozmiar woluminu, a następnie skonfiguruj wolumin w systemie plików NTFS.
 • Określ rozmiar jednostki alokacji 64 KB. Ten rozmiar jednostki alokacji dobrze działa z algorytmami deduplikacji używanymi w rozwiązaniu StorSimple.
 • Przeprowadź szybkie formatowanie.
 • Krok 8. Tworzenie kopii zapasowej

  Kopie zapasowe oferują ochronę woluminów w określonym momencie i udoskonalają możliwości odzyskiwania przy równoczesnym zminimalizowaniu czasów przywracania. W urządzeniu StorSimple można wykonywać dwa typy kopii zapasowych: migawki lokalne i migawki w chmurze. Kopie obu typów można tworzyć jako zaplanowane lub ręczne.

  Wykonaj poniższe czynności w witrynie Azure Portal, aby utworzyć zaplanowaną kopię zapasową.

  Aby utworzyć kopię zapasową

 • Przejdź do usługi Menedżer urządzeń StorSimple. Z tabelarycznej listy urządzeń wybierz i kliknij swoje urządzenie, a następnie kliknij pozycję Wszystkie urządzenia. W bloku Ustawienia przejdź do pozycji Ustawienia > Zarządzaj zasadami > tworzenia kopii zapasowych. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-take-backup/step8takebu1. png" alt="Dodawanie zasad tworzenia kopii zapasowej" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Zasady kopii zapasowych kliknij pozycję + Dodaj zasady. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-take-backup/step8takebu2. png" alt="Add-backup-policy 2" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Określanie zasad tworzenia kopii zapasowych podaj nazwę zasad tworzenia kopii zapasowej składającą się z 3–150 znaków.

 • Wybierz woluminy do wykonania kopii zapasowej. W przypadku wybrania więcej niż jednego woluminu woluminy te są grupowane w celu utworzenia kopii zapasowej spójnej na poziomie awarii. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-take-backup/step8takebu4. png" alt="Dodawanie zasad kopii zapasowych 3" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Dodaj pierwszy harmonogram:

 • Wybierz typ kopii zapasowej. Aby przyspieszyć przywracanie, wybierz pozycję Migawka lokalna. Aby uzyskać odporność danych, wybierz pozycję Migawka chmury.

 • Określ częstotliwość wykonywania kopii zapasowych w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach.

 • Wybierz czas przechowywania. Opcje przechowywania zależą od częstotliwości tworzenia kopii zapasowej. Na przykład w przypadku zasad dziennych można określić zasady przechowywania w tygodniach, natomiast czas przechowywania w przypadku zasad miesięcznych jest wyrażany w miesiącach.

 • Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia dla zasad tworzenia kopii zapasowej.

 • Kliknij pozycję OK, aby utworzyć zasady kopii zapasowych. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-take-backup/step8takebu5. png" alt="Dodawanie zasad kopii zapasowych 4" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij przycisk Utwórz, aby zacząć tworzenie zasad kopii zapasowych. Otrzymasz powiadomienie o pomyślnym utworzeniu zasad kopii zapasowych. Lista zasad kopii zapasowych także zostanie zaktualizowana. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-take-backup/step8takebu9. png" alt="Dodawanie zasad kopii zapasowych 5" data-linktype="relative-path"/>

  Masz teraz zasady kopii zapasowych, które będą powodować tworzenie zaplanowanych kopii zapasowych danych woluminu.

  Kopię zapasową można utworzyć ręcznie w dowolnym momencie. Informacje na temat procedur można znaleźć w części Ręczne tworzenie kopii zapasowej.

  Konfiguracja urządzenia została ukończona.

  Konfigurowanie nowego konta magazynu dla usługi

  Jest to krok opcjonalny, który należy wykonać tylko, jeśli nie włączono automatycznego tworzenia konta magazynu przy użyciu usługi. Do utworzenia kontenera woluminów StorSimple wymagane jest konto magazynu platformy Microsoft Azure.

  Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia konta usługi Azure Storage w innym regionie można znaleźć w temacie About Azure Storage Accounts (Informacje o kontach usługi Azure Storage).

  Wykonaj poniższe kroki w witrynie Azure Portal na stronie usługi Menedżer urządzeń StorSimple.

  Aby dodać poświadczenia konta magazynu w tej samej subskrypcji platformy Azure jako usługa Menedżer urządzeń StorSimple

 • Przejdź do usługi Menedżer urządzeń StorSimple. W sekcji Konfiguracja kliknij pozycję Poświadczenia konta magazynu. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-new-storage-account-u2/createnewstorageacct1. png" alt="Przejdź do poświadczeń konta magazynu" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Poświadczenia konta magazynu kliknij pozycję + Dodaj. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-new-storage-account-u2/createnewstorageacct2. png" alt="Dodawanie poświadczeń konta magazynu" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Dodawanie poświadczenia konta magazynu wykonaj następujące kroki:

 • Ponieważ dodajesz poświadczenie konta magazynu w tej samej subskrypcji platformy Azure co usługa, upewnij się, że pole Bieżące zostało zaznaczone.

 • Z listy rozwijanej kont magazynu wybierz istniejące konto magazynu.

 • W oparciu o wybrane konto magazynu zostanie wyświetlona lokalizacja (wyszarzona— nie można jej zmienić w tym miejscu).

 • Wybierz opcję Włącz tryb SSL, aby utworzyć bezpieczny kanał komunikacji sieciowej między urządzeniem i chmurą. Wyłącz opcję Włącz protokół SSL tylko, jeśli pracujesz w chmurze prywatnej. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-new-storage-account-u2/createnewstorageacct3. png" alt="Blok dodawania poświadczeń konta magazynu" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij pozycję Dodaj, aby uruchomić zadanie tworzenia dla poświadczenia konta magazynu. Po pomyślnym utworzeniu poświadczenia konta magazynu otrzymasz powiadomienie. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-new-storage-account-u2/createnewstorageacct5. png" alt="Powiadomienie o powodzeniu dla poświadczeń konta magazynu" data-linktype="relative-path"/>

  Nowo utworzone konto magazynu zostanie wyświetlone w obszarze listy Poświadczenia konta magazynu. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-configure-new-storage-account-u2/createnewstorageacct6. png" alt="Wyświetlanie listy poświadczeń konta magazynu" data-linktype="relative-path"/>

  Łączenie z konsolą szeregową urządzenia przy użyciu programu PuTTY

  Aby nawiązać połączenie z programem Windows PowerShell dla urządzenia StorSimple, należy użyć oprogramowania do emulacji terminala, takiego jak PuTTY. Programu PuTTY można używać w przypadku uzyskiwania dostępu do urządzenia bezpośrednio za pośrednictwem konsoli szeregowej lub przez otwarcie sesji telnet z komputera zdalnego.

  Aby nawiązać połączenie za pośrednictwem konsoli szeregowej

 • Podłącz kabel szeregowy do urządzenia (bezpośrednio lub za pośrednictwem adaptera szeregowego USB).

 • Otwórz Panel sterowania, a następnie otwórz okno Menedżer urządzeń.

 • Zidentyfikuj port COM w sposób pokazany na poniższym rysunku. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-use-putty/hcs_connectingdevices-include. png" alt="Łączenie za pośrednictwem konsoli szeregowej" data-linktype="relative-path"/>

 • Uruchom program PuTTY.

 • W okienku po prawej stronie zmień wartość pola Typ połączenia na Szeregowe.

 • W okienku po prawej stronie wpisz odpowiedni port COM. Upewnij się, że parametry konfiguracji portu zostały ustawione w następujący sposób:

 • Szybkość: 115 200

 • Bity danych: 8

 • Bity stopu: 1

 • Parzystość: Brak

 • Sterowanie przepływem: Brak

  Te ustawienia zostały pokazane na poniższej ilustracji. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-use-putty/hcs_puttyconfig-include. png" alt="Ustawienia programu PuTTY" data-linktype="relative-path"/>

  Jeśli domyślne ustawienie sterowania przepływem nie działa, spróbuj ustawić je na XON/XOFF.

 • Kliknij pozycję Otwórz, aby rozpocząć sesję szeregową.

  Wyszukiwanie aktualizacji i ich stosowanie

  Aktualizowanie urządzenia może potrwać kilka godzin. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu instalowania najnowszej aktualizacji, przejdź do artykułu Instalowanie aktualizacji Update 5.

  Pobieranie nazwy IQN hosta z systemem Windows Server

  Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać kwalifikowaną nazwę iSCSI (IQN) hosta z systemem Windows, na którym uruchomiono system Windows Server® 2012.

  Aby pobrać nazwę IQN hosta z systemem Windows

 • Uruchom inicjator iSCSI firmy Microsoft na hoście z systemem Windows. Kliknij przycisk Uruchom> inicjatoriSCSInarzędzi> administracyjnych.

 • W oknie Właściwości inicjatora iSCSI na karcie Konfiguracja zaznacz i skopiuj ciąg z pola Nazwa inicjatora. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-get-iqn/hcs_iscsiinitiatorpropertiesfigureiqn-include. png" alt="Właściwości inicjatora iSCSI" data-linktype="relative-path"/>

 • Zapisz ten ciąg.

  Ręczne tworzenie kopii zapasowej

  Wykonaj poniższe kroki w witrynie Azure Portal, aby na żądanie ręcznie utworzyć kopię zapasową pojedynczego woluminu w urządzeniu StorSimple.

  Ręczne tworzenie kopii zapasowej

 • Przejdź do usługi Menedżer urządzeń StorSimple, a następnie kliknij pozycję Urządzenia. Na tabelarycznej liście urządzeń wybierz urządzenie. Przejdź do pozycji Ustawienia > Zarządzaj zasadami > tworzenia kopii zapasowych.

 • Blok Zasady dotyczące kopii zapasowych zawiera listę wszystkich zasad dotyczących kopii zapasowych w formie tabeli, w tym zasad dla woluminu, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Wybierz zasady skojarzone z woluminem, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Utwórz kopię zapasową teraz. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-manual-backup/createmanualbu1. png" alt="Ręczne tworzenie kopii zapasowych" data-linktype="relative-path"/>

 • W bloku Utwórz kopię zapasową teraz wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz odpowiedni typ migawki z listy rozwijanej: migawka lokalna lub migawka w chmurze. Wybierz migawkę lokalną, jeśli chcesz szybko tworzyć kopie zapasowe lub je przywracać, albo migawkę w chmurze, jeśli zależy Ci na odporności danych. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-manual-backup/createmanualbu2. png" alt="Tworzenie ręcznej kopii zapasowej 2" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij przycisk OK, aby uruchomić zadanie tworzenia migawki. Po pomyślnym utworzeniu zadania w górnej części strony zostanie wyświetlone powiadomienie. com/pl-pl/azure/includes/media/storsimple-8000-create-manual-backup/createmanualbu4. png" alt="Tworzenie ręcznej kopii zapasowej 3" data-linktype="relative-path"/>

 • Aby monitorować zadanie, kliknij powiadomienie. Spowoduje to przejście do bloku Zadania, w którym można wyświetlić postęp zadania.

 • Po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej przejdź do karty Katalog kopii zapasowej.

 • Ustaw wybory filtrów do odpowiedniego urządzenia, odpowiednich zasad tworzenia kopii zapasowej i odpowiedniego zakresu czasu. Kopia zapasowa powinna pojawić się na liście zestawów kopii zapasowych, która jest wyświetlana w katalogu.

  Wyświetlanie schematu połączeń kabla szeregowego dla urządzenia StorSimple

  Poniższy schemat połączeń może być używany na potrzeby kabla konsoli szeregowej urządzenia StorSimple.

  W tym miejscu łącznik żeński DB9 to P1, a łącznik 3, 5 mm to P2. com/pl-pl/azure/storsimple/media/storsimple-8000-deployment-walkthrough-u2/pinout-diagram1. png" alt="Schemat połączeń 1 dla kabla konsoli szeregowej urządzenia StorSimple" data-linktype="relative-path"/>

  Końcówka gniazda stereo jest traktowana jako PIN 3 RX, środek to PIN 2 TX, a podstawa to PIN 1 GND, jak pokazano na poniższym schemacie. com/pl-pl/azure/storsimple/media/storsimple-8000-deployment-walkthrough-u2/pinout-diagram2. png" alt="Schemat połączeń 2 dla kabla konsoli szeregowej urządzenia StorSimple" data-linktype="relative-path"/>

  Następne kroki

 • Configure a StorSimple Cloud Appliance (Konfigurowanie urządzenia StorSimple w chmurze).
 • Użyj usługi Menedżer urządzeń StorSimple do zarządzania urządzeniem StorSimple.

Dodatkowe zasoby

Uwaga dotycząca konfiguracji Califone 8100 Series

Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca konfiguracji Califone 8100 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca konfiguracji Califone 8100 Series