Zmiana ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5

Ustawienia karty Ge Advantium Csb923m2ns5 można zmieniać w celu dostosowania jej funkcjonalności do Twoich potrzeb. Oferuje ona szeroki zakres opcji konfiguracji, w tym możliwość regulacji szybkości pracy, czasu odliczania, trybu pracy, rozmiaru pamięci, formatu danych i wielu innych. Ponadto istnieje wiele zaawansowanych opcji, które pozwalają na dostosowanie karty do konkretnych aplikacji. Możliwość zmiany ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5 pozwala Ci na dostosowanie jej do Twoich potrzeb i na korzystanie z niej w sposób optymalny.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5

Owner Center |
Model CSB923M2NS5

Café™ 30" Smart Five in One Wall Oven with 240V Advantium® Technology in Platinum Glass

Manufactured August, 2019 - January, 2022

View
Specs

CSB923M2NS5
Owner's Manual

Schedule
Service

Register
this Appliance

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem po zmodyfikowaniu ustawień.

Uwaga

 • Ten ekran jest niedostępny w zależności od używanego modelu drukarki.

 • Aby zmienić ustawienia na karcie Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN), uaktywnij ustawienie bezprzewodowej sieci LAN w drukarce.

  Uruchom program IJ Network Tool.

  Wybierz drukarkę w oknie Drukarki: (Printers:).

  Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie Podłączona do (Connected to) widnieje wpis USB.

  Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration... ).

  Kliknij przycisk Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).

  Zmień lub zatwierdź ustawienia.

  Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk OK. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku OK ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran Wysłane ustawienia (Transmitted Settings). 2/PL/NWT/screens/s_se_034. jpg" alt="rysunek: Ekran Konfiguracja"/>

  Typ sieci: (Network Type:)

  Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))

  Połączenie drukarki z bezprzewodową siecią LAN przy użyciu punktu dostępu.

  Sieć (SSID): (Network (SSID):)

  Wyświetlenie nazwy (identyfikatora SSID) bezprzewodowej sieci LAN.

  Należy wprowadzić identyfikator SSID zgodny z konfiguracją punktu dostępu. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter.

  Wyszukaj... (Search... )

  Wyświetlenie ekranu Punkty dostępu (Access Points) umożliwiającego wybór punktu dostępu, z którym ma być nawiązane połączenie. 2/PL/NWT/common/i_arrow. gif" alt=""/>Ekran Punkty dostępu (Access Points)

  Gdy program IJ Network Tool działa za pośrednictwem sieci LAN, przycisk ten jest wyszarzony i niedostępny. Aby zmienić ustawienia, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB.

  Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)

  Wybór metody szyfrowania używanej w bezprzewodowej sieci LAN. 2/PL/NWT/common/i_important. gif" alt=""/>Ważne

  Jeśli typy szyfrowania punktu dostępu, drukarki i komputera są niezgodne ze sobą, drukarka nie może połączyć się z komputerem. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i punktu dostępu są zgodne z ustawieniami drukarki.

  W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

  Nie używaj (Do Not Use)

  Wybierz, aby wyłączyć szyfrowanie.

  Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))

  Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza WEP.

  Jeśli nie ustawiono hasła sieci (WEP), automatycznie pojawia się ekran Szczegóły WEP (WEP Details). Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia WEP, kliknij przycisk Konfiguracja... ) w celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu. 2/PL/NWT/nwt_settings0450. html">Zmiana Ustawień Szczegóły WEP

  Użyj WPA (Use WPA)/Użyj WPA2 (Use WPA2)

  Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza sieciowego.

  Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

  Jeśli nie ustawiono klucza sieciowego, automatycznie pojawia się ekran Potwierdzenie typu uwierzytelniania (Authentication Type Confirmation). Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia klucza sieciowego, kliknij przycisk Konfiguracja... ) w celu wyświetlenia ekranu Szczegóły WPA (WPA Details) lub ekranu Szczegóły WPA2 (WPA2 Details). 2/PL/NWT/nwt_settings0500. html">Zmiana ustawień Szczegóły WPA i WPA2

  Konfiguracja... )

  Pojawi się ekran ustawień szczegółowych. Hasło sieci (WEP) lub klucz WPA/WPA2 wybrane w oknie Metoda szyfrowania: (Encryption Method:) można zatwierdzać i zmieniać.

  Szczegółowe informacje na temat ustawienia WEP:
  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień WPA lub WPA2:

  Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

  Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Należy określić wartość zgodną z ustawieniami sieci.

  Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)

  Wybranie tej opcji umożliwia korzystanie z adresu IP przydzielanego automatycznie przez serwer DHCP. W celu skorzystania z tej funkcji w ustawieniach routera lub punku dostępu należy włączyć funkcje serwera DHCP.

  Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)

  Jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP lub chcesz użyć konkretnego adresu IP, wybierz tę opcję w celu użycia stałego adresu IP.

 • Ekran Punkty dostępu (Access Points)

  Wykryte punkty dostępu: (Detected Access Points:)

  Możliwość potwierdzenia siły sygnału punktu dostępu, typu szyfrowania, nazwy punktu dostępu i kanału radiowego.

  Siła sygnału jest wyświetlana w następujący sposób.

  : Dobra

  : średnia

  : Słaba

  Typ szyfrowania jest wyświetlany w następujący sposób.

  Puste: brak szyfrowania

  WEP: wybrane jest ustawienie WEP

  WPA: wybrane jest ustawienie WPA

  WPA2: wybrane jest ustawienie WPA2

  Odśwież (Refresh)

  Kliknij, aby uaktualnić listę punktów dostępu, w przypadku gdy dany punkt dostępu nie został wykryty.

  Jeśli dany punkt dostępu działa w sieci zamkniętej (w trybie ukrycia), kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie wprowadź w polu Sieć (SSID) nazwę sieci (identyfikator SSID).

  Upewnij się, że punkt dostępu jest włączony.

  Ustaw (Set)

  Kliknięcie tego przycisku pozwala ustawić nazwę sieci (identyfikator SSID) w obszarze Sieć (SSID): (Network (SSID):) na karcie Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).

  Jeśli w wybranym punkcie dostępu włączone jest szyfrowanie, pojawi się ekran Szczegóły WEP (WEP Details), Szczegóły WPA (WPA Details) lub Szczegóły WPA2 (WPA2 Details). W takim przypadku skonfiguruj szczegóły, wprowadzając ustawienia szyfrowania zgodne z ustawieniami punktu dostępu.

  Punkty dostępu, z których urządzenie nie może korzystać (w tym punkty skonfigurowane pod kątem użycia innych metod szyfrowania), są wyszarzone i nieaktywne.

  Zaawansowane ustawienia karty® Intel® Wireless
 • Zmiana ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5

  Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Ge Advantium Csb923m2ns5